Prodloužením platnosti covid pasů hodlá Evropská komise dál porušovat Listinu základních práv EU. Iniciativa 21 spouští výzvu k podpoře svobodného cestování

Domů / Prodloužením platnosti covid pasů hodlá Evropská komise dál porušovat Listinu základních práv EU. Iniciativa 21 spouští výzvu k podpoře svobodného cestování

Zvůle, Kocourkov či obojí? EK vydává diskriminační překážky ve volném pohybu Evropanů za “usnadnění volného pohybu občanů”

čtvrtek 24. března 2022

Evropská komise (EK) hodlá prodloužit platnost “digitálních certifikátů EU COVID” (dále jen covid pasů) o další rok, tedy do června 2023. Komise se domnívá, že covid pas pozitivně ovlivnil volný pohyb v rámci Unie. Komise vnímá existenci pasů jako "účinný a bezpečný způsob k prokázání statusu s ohledem na onemocnění covid-19 chránící soukromí občanů Unie.“ Dle vyjádření Komise je smyslem tohoto certifikátu „usnadnění volného pohybu občanů v rámci EU.“ (1).

Listina základních práv EU v 45. článku zaručuje občanům právo na volný pohyb mezi státy Unie. (2) Návrh Komise na prodloužení platnosti covid pasů toto právo popírá. Covid certifikáty porušují nejen právo volného pohybu a pobytu dané Listinou a navíc článkem 3 odst. 2 Smlouvy o EU, ale i zákaz sociálního vyloučení a diskriminace dle týchž předpisů. Covid pasy tak ve skutečnosti představují závažný diskriminační zásah do občanských svobod, který znesnadňuje volný pohyb a dál prohlubuje nebezpečné psychosociální příkopy mezi Evropany.

Iniciativa 21 proto zveřejnila výzvu občanům (3), aby zasílali Evropské komisi do 8. dubna své připomínky či nesouhlas k prodloužení platnosti covid pasů na adresu:
https://bit.ly/ne-covid-pasum. Připomínky lze psát česky a na vyplnění formuláře stačí pár minut.

V návrhu Komise na prodloužení platnosti covid pasů se opakovaně tvrdí, že jejich smyslem je “usnadnění volného pohybu občanů v rámci EU”.  Podle Komise je vzhledem k očekávatelnému podzimnímu nárůstu infekcí i pokračujícím požadavkům států předkládat potvrzení o očkování či testu údajně nutné  zabránit tomu, aby občané Unie „byli zbaveni možnosti využívat digitální certifikáty EU COVID“ a tudíž aby pro ně “vznikla nejistota při uplatňování jejich práv.” 

Iniciativa 21 ve výzvě zdůvodňuje nepřijatelnost prodloužení covid pasů takto:

1) Covid pasy podporují porušování Listiny základních práv EU členskými státy Unie 

Článek 45 Listiny základních práv EU konstatuje: “Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.” Toto právo bylo po dobu uplynulých dvou let členskými státy EU hrubě a systematicky porušováno vydáváním mimořádných opatření či jiných podzákonných norem jednotlivých zemí. Vydávané normy právo na volný pohyb uvnitř států i volný přeshraniční pohyb hrubě omezovaly. Proto je nadále nepřijatelné, aby Komise aktivní podporou covid pasů legitimizovala nezákonné kroky členských států omezující přeshraniční mobilitu a mlčela k tomu, že primární evropské právo je respektováno méně než podzákonné normy ministerstev členských států.

2) Covid pasy umožňují šíření vysoce citlivých a zákonem chráněných informací o osobním zdravotním stavu

Pas umožňuje majiteli ukládat a zobrazovat informace o prodělaném očkování, výsledku testu a o zotavení se z nemoci covid-19. Tyto informace jsou chráněny legislativou jednotlivých členských zemí. EK nesmí činit takto citlivou osobní informaci ještě dostupnější a dohledatelnější při překračování hranic členských zemí Unie. 

Země Unie svými vnitrostátními normami omezujícími volný pohyb a překračujícími zákaz sociálního vyloučení a diskriminace už dva roky porušují Listinu základních práv EU. Místo toho, aby Evropská komise trvala na dodržování primárního práva členskými státy Unie, hodlá jeho porušování prodloužením platnosti covid pasů dál ignorovat. Digitální aplikace EU COVID dokonce členským státům porušování článku 45 Listiny základních práv EU přímo usnadňuje. (4)

Covid pasy umožňují ukládat a zobrazovat informace o očkování, výsledcích testů a zotavení se z onemocnění covid-19. Dostupné vakcíny ale pouze zmírňují průběh nemoci, nechrání před infekcí samotnou ani před šířením infekce očkovanou osobou. Neexistuje medicínský důvod, proč by informace o očkování proti covid-19 či o zotavení se z nemoci měla při překročení hranic hrát jakoukoliv roli. Na šíření onemocnění tyto skutečnosti nemají vliv.

Co se týče testování, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) již v listopadu 2021 vydalo doporučení, jak dále rutinně dohlížet nad nemocí covid-19. Podle něj je nemocný pouze člověk s definovanými reálnými symptomy nemoci a zároveň s pozitivním antigenním nebo PCR testem, tedy nikoliv člověk jen pozitivně testovaný. Kontrolovat výsledky testů u zdravých lidí bez symptomů při překročení hranic jednotlivých zemí (navíc vzhledem k doporučení ECDC) nedává smysl.

Připomeňme i rezoluci 2361 (2021) Rady Evropy z 27/1/2021, kdy se členské státy v článku 7.5.2. zavázaly používat očkovací průkazy pouze za účelem sledování účinnosti vakcíny, potenciálních vedlejších účinků a nežádoucích účinků. Covid pasy jsou v přímém rozporu i s touto rezolucí. (5)

Posouzení dopadů nařízení o covid pasech je v návrhu EK o prodloužení stručně smeteno větou: „Vzhledem k naléhavosti situace a omezené působnosti návrhu Komise posouzení dopadů neprovedla.” Takové zdůvodnění je nesmyslné. Už po dva roky se ukazuje, že jde o sezónní onemocnění, tedy na vyhodnocení je času dostatek. Platnost evropských covid pasů končí 30. června 2022.

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, řekl:

Evropská komise se snaží zdůvodnit prodloužení platnosti covid pasů absurdním newspeakem, který je zároveň byrokraticky nesrozumitelný, kocourkovsky trapný a politicky arogantní. Autoři textu se mylně domnívají, že lidé už jsou veškerým nátlakem tak apatičtí, že jim mohou bezostyšně tvrdit „černá je bílá, banán je jablko.” 

Evropská komise říká Evropanům, že prodlužování zbytečných, diskriminujících a veškeré vztahy
i společenský život dusících restrikcí je pro ně výhodné. Marně tak zastírá pravý důvod existence covid pasů, jímž, vedle jiných nátlakových a reklamních prostředků,  je snaha ustavičně testovat, dál očkovat a získávat od lidí co nejvíc osobních informací, a tak je kontrolovat a ovládat. Takové chování politiků je ve svobodné zemi nepřijatelné, a proto Iniciativa 21 zveřejnila občanskou výzvu k  připomínkám a nesouhlasu s nehorázným návrhem Evropské komise.“  

V návrhu na prodloužení covid pasů se Evropská komise holedbá, že většina obyvatel Evropy je
s jejich fungováním velice spokojena. Je tedy třeba, aby Komise slyšela názor mnoha občanů, kteří nástroje totalitního ovládání odmítají. Proto jsme spustili občanskou výzvu s adresou Komise, kde mohou lidé uplatnit své připomínky i nesouhlas. Stačí jim na to pár minut a mohou to udělat
i v češtině.”

Mgr. Kamila Hronová, psycholožka z Iniciativy 21, řekla:

Právo občanů EU na volný pohyb v rámci Unie je zakotveno v Listině základních práv EU. Je tedy vrcholem demagogie a ohlupování občanů tvrdit, že nám očkovací certifikáty právo volného pohybu vracejí. Naopak, certifikáty slouží jako diskriminační nástroj sloužící k ovládání a donucování
k údajně dobrovolnému, ve skutečnosti ale silně vynucovanému očkování experimentálními látkami, jejichž bezpečnost vůbec nebyla prokázána, a k ustavičnému, zbytečnému a drahému testování.”

Po dvou letech šíření strachu a psychologické i ekonomické devastaci velkých skupin obyvatel hodlá EU pokračovat v prohlubování nerovnosti mezi lidmi. Očkovací pasy nám nevracejí žádnou svobodu, ale jsou prostředkem, jak privilegovat jedny a ponižovat druhé. Segregace, kterou jsme si ještě donedávna nedokázali v Evropě 21. století představit, se stává skutečností. EU se tímto krokem uchyluje k osvědčené taktice římských císařů: “Rozděl a panuj.”

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018
Bc. Petra Quirke, petra@iniciativa21.cz, 605 471 465

Poznámky:

(1) Návrh na prodloužení: (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_cs) 2022/107 z 25. ledna 2002

(2) Článek 45: Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS 

(3) https://iniciativa21.cz/komentare/podporte-svobodne-cestovani-v-evrope/. Je třeba se na adrese https://bit.ly/ne-covid-pasum nejdříve zaregistrovat či se jednoduše přihlásit pomocí existujícího účtu na sociálních sítích.

(4) EK zdůvodňuje potřebnost digitálních pasů tím, že probíhající onemocnění covid-19 představuje údajně nebývalou hrozbu pro veřejné zdraví v celé Unii. To vedlo členské státy mj. i k přijetí restrikcí souvisejících s cestováním. Proto k „usnadnění bezpečného volného pohybu“ přijal Evropský parlament a Rada Evropy „nařízení o digitálním certifikátu EU o očkování, testech a zotavení v souvislosti s onemocněním covid-19.“ 

(5) https://pace.coe.int/en/files/29004/html

logo