Podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou

Domů / Podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou

(PDF ke stažení)

RNDr. Jan Piňos
mluvčí Iniciativy 21
Adresa: xxxxxxxxxxx

Vážený pan
Ing. Michal Klíma
Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Na vědomí:

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády ČR
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, ministr zdravotnictví ČR
média

Doručeno: e-mailem a doporučenou poštou

V Praze dne 25. dubna 2022

Vážený pane zmocněnče,

dovoluji si obrátit se na Vás jménem Iniciativy 21 s následující záležitostí:

Dne 10. dubna 2022 ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (dále jen „ministr Válek“) prohlásil, že „Stále umírá zbytečně spousta lidí na covid. Jsou to bez výjimky lidé bez očkovaní, část má těžký průběh, část je na JIP.“ (1) Ministr Válek podal svou domněnku jako fakt, aniž by byla na faktech založena.

Výše uvedeným výrokem ministra Válka se zabýval doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, člen analytické skupiny poradního sboru Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP). Ve svém článku Pane ministře, dezinterpretovat data se musí umět... (2) ze dne 13. dubna 2022 výše uvedený výrok ministra Válka negoval s odkazem na data ÚZIS, odborného orgánu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Doc. Komárek upozorňuje, že v březnu zemřelo „o trochu více očkovaných než neočkovaných a v dubnu mají zemřelí očkovaní poměrně viditelnou převahu.“ Dále doc. Komárek upozorňuje, že umírají i očkovaní s posilovací dávkou – např. mezi dubnovými zemřelými bylo 67 % očkováno posilovací dávkou.

Ministr Válek se zřejmě o článku doc. Komárka nedozvěděl, a tak ve svých nepravdivých tvrzeních pokračoval dál. Dne 21. dubna 2022 prohlásil „Teď se dá říci, že kdo má třetí dávku, tak má medicínskou výhodu – prakticky nulové riziko úmrtí na covid. Může ho chytit a mít nepříjemný průběh, ale s vysokou pravděpodobností nebude na intenzivní péči nebo ECMO a neumře.“ (3)

Nejedná se však o první dezinformace z jeho úst. Například dne 5. ledna 2022 prohlásil, že „Očkování rovná se chráním sebe, abych neumřel.“ (4) Z dat ÚZIS o úmrtích (5) přitom vyplývá, že v období od 1/12/2021 do 4/1/2022 zemřelo 1169 plně očkovaných. (Neočkovaných, mezi něž se počítali i rozočkovaní, bylo 1821.)

Problém výše uvedených informací podaných ministrem Válkem spočívá v tom, že ministr Válek je s ohledem na své postavení nejen v politice, ale i v akademickém světě považován za odborníka, o jehož slovech není pochyb. Jeho výroky pak přebírají a šíří důvěryhodná média, a občané jsou uváděni v omyl.

Propaganda bývá definována jako systematické šíření informací a myšlenek neobjektivním nebo zavádějícím způsobem, za účelem prosazování nebo podpory názoru – v tomto případě za účelem podpory přesvědčení, že vakcinace je jedinou cestou, která nás vyvede z pandemie onemocnění covid-19. Popsaný výrok měl nepochybně ovlivnit rozhodování a názory těch, kterým byl určen, konkrétně měl přesvědčit občany, aby se očkovali proti onemocnění covid-19. Očkování proti covid-19 je však v ČR dobrovolné a dobrovolné by mělo být i rozhodnutí o tom, zda se očkovat či nikoli.

Informovaný souhlas, jasně definovaný v ust. § 28 odst. 1. a v ust. § 31 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyžaduje, aby byl pacient informovaný o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb. Občané však zcela zásadně nejsou informováni o možných rizicích očkování proti covid-19, a naopak jsou naprosto nekriticky a nepravdivě informování o jeho přínosech. Výroky typu těch výše popsaných jsou informací podávanou v rozporu s výše uvedeným zákonným ustanovením a jsou klamáním občanů.

V případě, že by takto o nějakém výrobku informoval prodejce či výrobce, jednalo by se beze sporu o klamání spotřebitele, neboť daný výrobek ve skutečnosti nemá inzerované vIastnosti. I když je očkování proti covid-19 v ČR zdánlivě bezúplatné, není tomu tak. Vakcína i její aplikace má svou cenu, jež je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, do kterého přispívají všechny daňové subjekty. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se veřejnými prostředky nemrhalo.

Za zásadní považujeme i skutečnost, že nepravdivé informace z úst člena vlády podkopávají nejen jeho autoritu, ale i autoritu celé vlády, a nakonec mohou zpochybňovat i celé naše státní zřízení nebo dokonce snad i celý demokratický systém.

Jelikož je v zájmu celé společnosti, aby byla veřejnost informována objektivně a pravdivě, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že vláda na internetových stránkách www.branmecesko.cz zřízených pro boj s dezinformacemi přímo vybízí občany k tomu, aby podezření na dezinformace hlásili, podáváme tento podnět a žádáme, abyste výše uvedené výroky ministra zdravotnictví Válka prošetřil.

Jsme toho názoru, že pokud Váš úřad dojde ke zjištění, že se v případě výroků ministra Válka skutečně o dezinformaci, misinformaci (zavádějící informaci) či propagandu jednalo, veřejnost by se o tom měla dozvědět a dané informace by měly být retrahovány a nahrazeny informacemi pravdivými.

Nakonec si dovolujeme požádat, abychom byli ve smyslu ust. § 42 správního řádu do třiceti dnů od doručení tohoto oznámení vyrozuměni o učiněných opatřeních.

V této souvislosti si Vám dále dovolujeme navrhnout, abyste soukromoprávní platformy, které na internetových stránkách zřízených pro boj s dezinformacemi nabízíte občanům jako věrohodné zdroje, důkladně prověřoval co do obsahu, tak co do schopnosti tzv. fact-checkerů podezřelé informace ověřovat – to, že ověřování informací deklarují, by stačit nemělo. Např. Jan Cemper, zakladatel a předseda spolku Manipulátoři.cz z.s., jenž provozuje web Manipulatori.cz a je vydavatelem jeho obsahu, je nejčastějším autorem článků na tomto webu. Jeho články se dotýkají všech sfér života od medicíny po politiku, aniž by autor měl jakékoli formální vzdělání či jinak získanou odbornost. Co je však ještě závažnější, je skutečnost, že sám šíří nepravdy. Např. v jednom svém článku dehonestoval a difamoval MUDr. Vladimíra Čížka, když o něm tvrdil, že je homeopat a současně zesměšňoval homeopatickou léčbu, aniž by uvedl, že MUDr. Vladimír Čížek je především angiolog, a v tomto oboru je dokonce soudním znalcem. (7) Dalším „zásahem“ Jana Cempera a manipulatori.cz je tvrzení, že léky obsahující léčivou látku inosine pranobex nejsou lékem na covid-19. (8) Toto jeho tvrzení pochází z 6. prosince 2021, přičemž tou dobou již byla uzavřena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie (dle metodologie klinického výzkumu se jedná o nejvyšší světový standard pro hodnocení léků), která vyústila v lednu r. 2022 v oznámení farmaceutické firmy Themis Medicare o schválení antivirového léku Viralex na bázi inosine pranobex, který považuje za přelomový pro léčbu onemocnění covid-19. (9) Na to, že Jan Cemper a web Manipulatori.cz šíří dezinformace, upozorňuje i Jaroslav Pešta na webu Neviditelný pes. (10)

Za vyřízení našeho podnětu a za reakci v zákonné lhůtě předem děkujeme.

Za Iniciativu 21
RNDr. Jan Piňos, mluvčí

(PDF ke stažení)

Poznámky:

(1) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-od-ctvrtka-konci-respiratory-v-hromadne-doprave-oznamil-ministr-valek-197786
(2) https://smis-lab.cz/2022/04/13/pane-ministre-dezinterpretovat-data-se-musi-umet/?fbclid=IwAR1DF1zVb5jXTLQI4JZGjF709AKgl1W9bR4DTvp62Bq6tmeSwGpnpMOOs68
(3) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-vakcina-ockovani-na-covid-pred-dovolenou-chci-od-eu-sjednoceni-pravidel-rekl-valek-199179
(4) https://cnn.iprima.cz/hlasky-ministra-valka-jsem-lekar-10-milionu-pacientu-ockujte-se-abyste-neumreli-54669
(5) https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ockovani-umrti.csv
(6) https://manipulatori.cz/monitoring-dezinformacni-sceny-vladimir-cizek/
(7) http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1
(8) https://manipulatori.cz/groprinosin-eloprine-neonisin-jsou-dalsi-nazvy-isoprinosine-nejsou-lekem-proti-covid-19/
(9) https://www.equitybulls.com/category.php?id=309062
(10) https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/internet-dezinformace-webu-manipulatori.A211224_212719_p_spolecnost_wag

logo