TZ: Iniciativa 21 oficiálně nahlásila závažné dezinformace a lži ministra Válka dle vládní výzvy k „boji“ s dezinformacemi

Domů / TZ: Iniciativa 21 oficiálně nahlásila závažné dezinformace a lži ministra Válka dle vládní výzvy k „boji“ s dezinformacemi

„Nahlásit dezinformace není práskačství,“ tvrdí nový vládní web

Ministr Vlastimil Válek mystifikuje o úmrtích a očkování. Nezná oficiální údaje svého rezortu, nebo vědomě lže?

(Tisková zpráva ke stažení)

úterý 26. dubna 2022

Iniciativa 21 dnes podala vládnímu zmocněnci pro dezinformace a premiérovi oficiální podnět k prošetření dezinformačních výroků s celospolečensky závažným, rizikovým dopadem. Opakovaně je šíří ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zejména v souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19. Ministr například nedávno prohlásil: „Stále umírá zbytečně spousta lidí na covid. Jsou to bez výjimky lidé bez očkování, část má těžký průběh, část je na JIP.“

Podobné dezinformační výroky týkající se významu očkování jako ochrany před smrtí, příp. před těžkým průběhem covidu, pronášel už dříve a rovněž v posledních dnech (1). Svými lživými výroky tak opakovaně mystifikuje členy vlády, odborníky, média i veřejnost. Na místě je otázka, zda svým konáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy (2). 

Zmocněnec vlády pro boj s dezinformacemi Michal Klíma dnes obdržel oficiální podnět
k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou
(3). Na vědomí jej dostal i Petr Fiala a sám Vlastimil Válek. Podnět konfrontuje ministrovy výroky s realitou oficiálních údajů ÚZISu. Uvádí, že ministr uvádí občany v omyl a klamání, a to jako veřejná autorita, jak vyplývá z jeho akademického i politického postavení. Nepravdivé informace z úst člena vlády podkopávají autoritu jeho i celé vlády a mohou i zpochybňovat naše státní zřízení nebo dokonce celý demokratický systém.

Iniciativa 21 svým podnětem reaguje na zesilující vládní tažení proti dezinformacím. Na svém novém webu www.branmecesko.cz vláda přímo vyzývá občany k udavačství: „Nahlásit dezinformace není práskačství,“ čteme na webu v návodu „Jak bojovat - vyvracet lži a pomáhat je jednodušší, než si myslíte.“ (4)

Ministrovo tvrzení, že BEZ VÝJIMKY umírají jen neočkovaní lidé, je zcela v rozporu se snadno zjistitelnou realitou. Data a statistiky organizace přímo zřízené Válkovým ministerstvem, Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vypovídají o téměř 700 lidech zemřelých od února na covid-19 dokonce po třech dávkách očkování. 

Na Válkovy lži reagoval biostatistik doc. RNDr. Arnošt Komárek, člen analytické skupiny poradního sboru Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) na ministerstvu zdravotnictví: "Pane ministře, čistě pro vaši informaci, již nejméně od začátku letošního února se na JIP českých a moravských nemocnic nacházel přibližně shodný počet očkovaných a neočkovaných pacientů. Počínaje 20. březnem 2022 počet očkovaných mírně převažuje nad počtem neočkovaných.“

„Pane ministře, vězte, že již v březnu nám zemřelo o trochu více očkovaných než neočkovaných a v dubnu mají zemřelí očkovaní poměrně viditelnou převahu (viz tabulka). Vězte, že i třikrát očkovaní umírají na covid-19 (nebo s covid-19). V průběhu února, března a začátkem dubna zemřelo 320, 277, resp. 68 osob s třemi dávkami. Tito lidé podle vás, pane ministře, nezemřeli? Pane ministře, netuším, zda tyto lži vypouštíte úmyslně či z nevědomosti, a přiznám se, že nevím, která z těchto možností je horší." (5)

Sám premiér nezůstává s dezinformacemi pozadu, ač nejsou tak snadno prokazatelné jako u ministra. Jisté ovšem je, že věci sporné vydává za nesporné a ze své vrcholné politické pozice manipuluje míněním a rozhodováním národa. Premiér se např. nechal slyšet: „Musím říci, že intenzita průběhu onemocnění covidem mne nepříjemně překvapila. Jsem plně očkovaný a nedokážu si představit, jaké by to bylo bez toho." (6)

Jaké by to bylo bez toho? Spolehlivě zodpovědět tuto otázku by mohla pouze zaslepená studie, jak zmiňuje lékař Šimon Reich, který se klinickým studiím věnuje a zpochybňuje premiérův výrok: „Bylo by potřeba prospektivní vysoce kvalitní studie, která by u dvou srovnatelných skupin očkovaných a neočkovaných dlouhodobě sledovala objektivní parametry. Taková studie, pokud je mi známo, neběží a vsadím se s kýmkoliv, že ani nepoběží.” (7)

Poslední nezávislá fakta z Británie, Nového Zélandu a Austrálie shodně ukazují, že trojnásobně očkovaní lidé jsou více náchylní k infekci covid-19 včetně nutnosti hospitalizace i následnému úmrtí než neočkovaní (8). K podobnému trendu v ČR dospěli analýzou dat ÚZIS i čeští nezávislí experti: pravděpodobnost nákazy je vyšší u očkovaných než neočkovaných. Od začátku dubna 2022 už mezi hospitalizovanými pacienty jasně převládá počet očkovaných (9). Navíc vědci upozorňují na indicie možného poklesu imunity
v souvislosti s opakovanými aplikacemi genetických vakcín (10).

Dezinformace či účelové zamlčování nebo zkreslování nepříjemných skutečností a jiné formy masové manipulace jsou rozšířené celosvětově. Rochelle Walensky, ředitelka CDC (Center for Disease Control v USA), jedné z nejvlivnějších organizací řídících “boj s pandemií”, přiznala, že ohledně vakcín proti onemocnění covid-19 byli „příliš málo opatrní a příliš optimističtí“ (11). Přitom R. Wallensky a další úředníci z CDC a FDA jsou právě těmi experty, kterým tolik věří naši odborníci i další, jež určují strategii protiepidemických opatření v naší zemi (12). 

CDC bezpochyby už dříve věděla, že s očkováním není vše v pořádku, nicméně víra v bezpečnost a účinnost vakcín proti covidu je tak pevná, že se rozhodla údaje raději neposkytovat. O tom, že CDC data neuvolňuje, informoval New York Times letos 22. února (13). V článku The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. se mimo jiné píše, že více než rok CDC shromažďovala údaje o hospitalizacích způsobených nemocí covid-19 a členila je podle věku, rasy i toho, zda byli pacienti očkováni. Většina dat ale neopustila půdu CDC. 

Teprve letos v únoru CDC uvolnila první údaje o efektivnosti boosteru u dospělých mladších 65 let, avšak zcela přitom vynechala věkovou skupinu 18-49 let. V komentáři pro NY Times mluvčí CDC řekla, že agentura zadržela některé informace: „Protože v podstatě ještě nejsou připraveny ke zveřejnění.“ (14) Dále mluvčí uvedla obavu CDC, že by veřejnost mohla některé informace špatně interpretovat. Údaje tak nebyly poskytnuty ani odborné veřejnosti, u níž jsou obavy ze zkreslení irelevantní. 

Podobnou rétoriku používá i ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Ten přímo zpochybňoval zveřejňování údajů jako takových: „Když tahle data někdo nekontrolovaně pustí do veřejného prostoru, tak je úplně otevře. Bez interpretace.“ Zveřejňování dat je prý zodpovědné za snížení zájmu o očkování (15). V článku publikovaném na webu SMIS nazvaném Soumrak šamanů žádá renomovaný matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. o zveřejnění informací a uvádí: „Data, která ÚZIS shromažďuje, nepatří jeho řediteli. Patří nám, neboť jsme si jejich sběr zaplatili z daní. To úplně poslední, co k jejich porozumění potřebujeme, jsou „interpretace“ ředitelem Duškem. Znovu a s veškerou vážností žádám ÚZIS, aby v anonymizované podobě neprodleně zveřejnil veškerá data, která během epidemie sesbíral.“ (16)

Žádá tak přesně totéž, co šéfredaktoři prestižního časopisu British Medical Journal (BMJ). Loňský listopadový editorial BMJ uvádí, že nedostatek dobrého výzkumu je tragédií nemoci covid-19 (17). V lednu vychází opět v BMJ editorial šéfredaktorů s konstatováním, že data by měla být plně a okamžitě k dispozici k veřejné kontrole. Přitom uvolnění dat firmy Pfizer bránil i americký státní regulátor FDA (Food and Drug Agency). Až soudní rozhodnutí z letošního ledna zavazuje FDA poskytnout měsíčně 55 000 stran dokumentace o očkování (původně FDA navrhovala 500 stran měsíčně, takto by zveřejňování trvalo desítky let) (18).

Ministerstvo zdravotnictví šíří dezinformace a klame občany od začátku šíření nákazy covidem před více než dvěma roky až dodnes a podílí se tak zásadním způsobem na selhání státu v medicíně i ve společnosti celkově. Přestože se jednalo a jedná o zcela zásadní dezinformace ze stranu státu s obrovským dopadem do všech oblastí života a přestože doba, kdy skutečnost vyšla najevo, nebyla nikdy delší než několik málo měsíců, ministerstvo zdravotnictví, potažmo stát, nikdy svou odpovědnost oficiálně nepřipustilo. Stručný přehled a video rekapitulaci vládních dezinformací najdete níže (19). 

Téma dezinformací versus skutečnosti zásadně souvisí s otázkou kvalifikace i odpovědnosti za ověřování faktů. Ani zde nezakládá postup vlády v jejím "boji" s dezinformacemi na důvěryhodnosti (20).

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka, řekla:

“Hra na boj proti dezinformacím a na stíhání dezinformátorů je velmi nebezpečná. V sázce není nic menšího, než demokratické hodnoty, mezi něž patří i svoboda projevu. Svoboda projevu se nevztahuje jen na informace nevýznamné, ba dokonce příznivě přijímané, ale i na takové, které mohou znepokojovat, šokovat či zraňovat. Je pochopitelné, že tato svoboda nemůže být bezbřehá, ale limitující instrumenty již máme, zejména ve výčtu účelů uvedených v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Listině základních práv a svobod. Zřizování zvláštního úřadu pro kontrolu správnosti informací, čímž prakticky úřad zmocněnce pro dezinformace je, na základě pouhého usnesení vlády, zavání podle mého názoru neústavností.“

“Spolu s Johnem Miltonem, autorem Ztraceného ráje, vidím v hledání pravdy dynamický proces a východisko spatřuji ve svobodném trhu s myšlenkami, názory a informacemi. Svoboda projevu není jen subjektivním právem na projev osobnostní povahy, ale i právem objektivním, právem společnosti na informace a na komentáře k těmto informacím, právem na to, aby stát činil opatření k zajištění nezávislého projevu, zvláště v souvislosti s obranou proti názorovým monopolům. Pokud se však rozhodneme jít cestou veřejného odsouzení zjevných rozporů s reálným poznáním, je pochopitelné, že je třeba měřit všem stejným metrem, což konec konců vyžaduje ústavní princip rovnosti.”

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, řekla:

Světem obchází nová pandemie navozená onemocněním covid-19. Šíří se v medicíně a příbuzných vědních oborech, zasahuje média i politiky a promítá se do jejich rozhodnutí o životě občanů. Jde o pandemii zaslepené víry, jež vítězí nejen nad vědou a fakty (a jejich interpretací), ale často i nad prostou životní zkušeností - selským rozumem, který reflektuje dosavadní vývoj i nové poznatky. „

„Ohledně onemocnění covid-19 se to, co vládou uznávaní odborníci postupně označovali a označují za dezinformace, během pár měsíců vždy stalo a stává vědecky ověřenou skutečností. O tom je vědecké poznání. Je tristní, že s nepřípustnou cenzurou přichází vláda, do které mnoho demokraticky i kriticky smýšlejících lidi vkládalo tolik naděje. A která vyhrála jen díky nim.“

MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékařka, řekla:

“Většina populace se již s onemocněním covid v jakékoli variantě setkala. S ohledem na možný nárůst nežádoucích účinků vakcín nedává další očkování vakcínou proti původní variantě viru žádný smysl. Podle epidemiologické situace, závažnosti případných dalších variant viru a imunologického statusu konkrétních pacientů je do budoucna smysluplná pouze cílená ochrana rizikových pacientů a posílení primární péče.”

“Běžná praxe i příběhy jednotlivých pacientů naznačují, že opakovaně očkovaní pacienti hlásí zhoršení nežádoucích účinků i chronických onemocnění – a to jak po revakcinaci, tak po následné infekci variantou omikron. Není důvod se spíše domnívat, že v situaci, kdy i údaje z velkých databází hlásí alarmující nárůst nežádoucích účinků, je jakýkoli manipulativní nátlak na veřejnost směrem k vakcinaci selháním politiky jako službě občanům?”

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, řekl:

„Iniciativa 21 se příkladně rozhodla vyjít vstříc vládní výzvě k „boji“ proti nebezpečným dezinformacím. Pro dobro věci jsme se nechali vládou přesvědčit, že udavačství je kvůli vážnosti situace prospěšné tak jako kdysi. V souladu s vládní výzvou „Nahlásit dezinformace není práskačství“ jsme oficiální cestou nahlásili premiérovi a vládnímu zmocněnci pro dezinformace lži ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten opakovaně mystifikuje politiky, média a veřejnost lživými informacemi o covidu a očkování, a to zcela v rozporu s oficiálními, veřejně dostupnými informacemi organizací zřízených ministerstvem zdravotnictví. Tvrdí například, že na covid umírají výhradně neočkovaní lidé, ačkoli údaje ÚZISu svědčí o tom, že očkovaných lidí zemřelo na covid v poslední době víc než neočkovaných.“

„Pokud to vláda myslí s „bojem“ proti dezinformacím vážně, měli by Petr Fiala a Michal Klíma upřít pozornost především do vládních řad, neboť dezinformace vrcholných politiků jsou reálně nejznebezpečnější a společensky nejzhoubnější. Věříme, že podle vládního návodu „Jak bojovat – vyvracet lži a pomáhat je jednodušší, než si myslíte“ bude naše nápomocná stížnost vládou oceněna. Doufáme, že dezinformace ministra Válka konečně ustanou a vláda neprodleně zjedná nápravu zveřejněním pravdivých skutečností. Na obranu pana ministra je nutné uvést, že závažné dezinformace se zhoubným celospospolečenským dopadem šířili i jeho předchůdci už od počátku covidu, on “jen” přebral lživou štafetu.” 

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018

Bc. Petra Quirke, koordinátorka občanských aktivit a kampaní, info@iniciativa21.cz, 605 471 465

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, janagan@email.cz

(Tisková zpráva ke stažení)

Poznámky:

(1) Některé veřejné výroky ministra Válka konfrontované odpovídajícími údaji ÚZISu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wtm77ft94N-3Qx0HPCwvRQjYRVqx92WiJhsUqCrwRnc/edit#gid=0

(2) § 357 Šíření poplašné zprávy http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-6-paragraf-357

(3) Podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou: https://iniciativa21.cz/25-04/

(4) Vláda v soudružském tykání na svém webu sděluje: „Možná ti není příjemné někoho „nahlašovat“, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorni standardním způsobem na dané sociální síti, trestné činy neváhej nahlásit Policii ČR.“ www.branmecesko.cz

(5) Pane ministře, dezinterpretovat data se musí umět... - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)

(6) Petr Fiala – Příspěvky | Facebook

(7) Fiala: Kdybych nebyl očkovaný, bylo by mi hůř. Opravdu? | Reflex.cz

Časopis Reflex výrok premiéra výstižně okomentoval: „Proto pane premiére, pokud tři dávky vakcíny nechrání před nákazou ani před nepříjemným průběhem onemocnění, a dokonce v ojedinělých případech ani před smrtí, nebyl by logický závěr spíš ten, že vakcína nefunguje? Proč si myslet, že bez vakcíny by byl průběh nutně horší, když zkušenosti mnohých neočkovaných tomu neodpovídají? Premiér by neměl šířit nepodložené informace.“

(8) COVID-19 WEEKLY SURVEILLANCE IN NSW, COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 16, 2021 to 2022)

(9) https://smis-lab.cz/2022/04/12/chrani-nas-ockovani-pred-infekci-a-tezkym-prubehem-covid-19/

(10) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X?via%3Dihub&fbclid=IwAR3rTuRjukL5ukH-jJdcaAfpjAFiD_5RDnw5FoHZDnNIGVfj7qy5sW4VjMg

(11)„So I think we had perhaps too little caution and too much optimism“

(12) Podcast: Success stories and challenges from the COVID-19 pandemic – Washington University School of  Medicine in St. Louis (wustl.edu)

(13) The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. - The New York Times (nytimes.com)

Report: CDC Not Publishing Large Amounts of COVID-19 Data (webmd.com)

(14) “Because basically, at the end of the day, it’s not yet ready for prime time.“, zdroj viz předchozí poznámka

(15) Zneužití koronavirových dat snížilo zájem o očkování, míní Dušek - iDNES.cz

(16) Soumrak šamanů - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)

(17) Public health measures for covid-19 | The BMJ, Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ

(18) Data se postupně uveřejňují na: Public Health and Medical Professionals for Transparency - Public Health and Medical Professionals for Transparency (phmpt.org)

(19) Výběr zásadních dezinformací šířených MZd a vládou během dvou let nákazy:

  • očkovaný se nemůže nakazit
  • očkovaný nemůže nemoc rozšiřovat
  • imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci
  • naočkováním cca 2/3 populace se dosáhne kolektivní imunity
  • očkování je dobrovolné (po riziku ztráty velkého počtu pracovníků klíčových státních profesí nová vláda povinnost očkování profesních skupin zrušila)
  • očkování dětí není v plánu
  • covid pasy vedoucí k diskriminaci neočkovaných nebudou existovat
  • na covid umírají bez výjimky neočkovaní 
  • těžký průběh covidu mají a pacienti na odděleních JIP jsou velkou většinou neočkovaní

Videozáznam shrnující dezinformační výroky politiků: https://nastub.cz/w/kNyw2GMMnp2tifJ2d6Jkbt

Dezinformace MZd přehledně zveřejnilo už v lednu a naposledy včera sdružení SMIS: https://smis-lab.cz/2022/01/25/kdo-je-tady-dezinformator/

(20) Např. vládní web pro "boj" s dezinformacemi www.branmecesko.cz uvádí mezi partnerskými organizacemi stránky www.manipulatori.cz. Jan Cemper, zakladatel a předseda spolku, jenž provozuje tento web a je vydavatelem jeho obsahu, je nejčastějším autorem článků na tomto webu. Jeho články se dotýkají všech sfér života od medicíny po politiku, aniž by autor měl jakékoli formální vzdělání či jinak získanou odbornost. Co je však ještě závažnější, je skutečnost, že sám šíří nepravdy. Více o tom v podnětu Iniciativy 21.

logo