Znění petice za zdraví

Domů / Znění petice za zdraví

Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod

Ministru zdravotnictví, vládě ČR a Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR

Nemoc covid-19 a ještě více pak její společenské důsledky otřásají základy našeho světa. My, níže podepsaní lékaři, zdravotní sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci, rodiče a občané nemůžeme jen tiše sedět a mlčet. Mnozí z nás za poslední rok a půl zažili nelehké chvíle. Jako lékařům, autorům petice, nám leží na srdci zdraví našich spoluobčanů, stejně jako naše svoboda, demokracie a budoucnost naše a našich dětí. Nemůžeme přihlížet tomu, co se děje s lidskou důstojností, etikou, svobodou, zákony a demokracií, a to ani pod záminkou ochrany zdraví. V minulosti bylo ve jménu kolektivního dobra spácháno mnoho zla. Nedělejme to znovu.

Máme-li nynější situaci zvládnout, je zcela nezbytné dodržovat principy medicíny a zastavit strašení veřejnosti, cenzuru, cílenou manipulaci, diskriminaci společenských skupin a pošlapávání základních lidských práv. V této situaci je důležité zachovat klid, vrátit zdravotní problém z rukou politiků lékařům a ochránit ústavní svobody a demokracii.

Vážený pane ministře, vážený pane premiére, vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, žádáme Vás o:

 1. Zachování skutečné dobrovolnosti očkování proti nemoci covid-19 ve všech aspektech, pro všechny občany, pro všechny profesní skupiny.
 2. Zachování právního státu a dodržování práv a svobod vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv. Okamžité ukončení neodůvodněné a nepřiměřené diskriminace společenských skupin i rozdělování a šikany dětí a dospívajících.
 3. Vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích a poskytnutí prostoru všem relevantním odborníkům. Konec dehonestace názorových oponentů vládního postupu a nátlakových kampaní způsobujících rozdělení společnosti.

Očkování je bezpochyby jedním z pilířů moderní medicíny. Pomohlo vymýtit nemoci, které decimovaly celé národy. Zabránilo zbytečným a tragickým dětským úmrtím a doživotním následkům některých onemocnění. Nové typy vakcín proti SARS-COV-2 zcela jistě brání mnoha ztrátám na životech v rizikových skupinách obyvatel, pro které může být těžký průběh onemocnění fatální. Nejsou nicméně schopny zajistit dosažení kolektivní imunity a vymýcení nemoci.

Tak jako všechny skvělé objevy nejen v medicíně mohou být využity i zneužity, ani očkování není výjimkou. Medicína patří do rukou lékařů. Nepatří na nádraží, do obchodních center a očkovacích autobusů. Není přípustné zaměňovat individuální vztah pacienta a lékaře hromadnými kampaněmi a silovými politickými intervencemi. Klíčem k řešení nemoci není povinná vakcinace, ale zavedení kvalitní přednemocniční péče, založené na osobním vztahu pacienta a praktického lékaře a na včasném podávání dostupných léků.

Současné vědecké poznatky, týkající se nových typů vakcín, neopravňují k zavedení plošné vakcinace nebo povinné vakcinace jakékoli profesní skupiny nebo věkové kategorie. Vzhledem k omezené dostupnosti dat nelze odhadnout riziko nežádoucích účinků očkování. Považujeme za nepřípustné vynucovat očkování formou neoprávněné diskriminace neočkovaných osob. U zdravých dětí navíc probíhá infekce covid-19 v naprosté většině případů nekomplikovaně, proto tlak na očkování dětí považujeme za zcela nepřijatelný a v rozporu s jejich nejlepším zájmem. Zvlášť u dětí by měl platit princip předběžné opatrnosti a základní lékařská zásada primum non nocere – především neškodit.

První požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani onemocnění, a tedy neumožňují ani při stoprocentní proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity.
 • Neexistuje vědecké opodstatnění k prosazování plošného očkování. Proti závažné formě nemoci nechrání zdaleka všechny očkované. Dlouhodobá bezpečnost vakcíny není zaručena – od prvního člověka imunizovaného v klinické studii uplynul pouze rok a půl.
 • Není vědecké ani morální opodstatnění plošného očkování zdravých dětí. Existuje riziko závažných nežádoucích účinků očkování dětí, které byly již v literatuře popsány.
 • Řada osob onemocnění prodělala, a tak má solidní ochranu před závažnou formou infekce. Neexistuje medicínské zdůvodnění pro nutnost vakcinace či revakcinace osob, které nemoc SARS-CoV-2 již prodělaly.
 • Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče. Odejde-li kvůli němu část zdravotnického personálu, může to vést k ochromení zdravotnictví. Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu.

Druhý požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Neexistuje žádný medicínsky obhajitelný důvod pro prohlubující se diskriminaci lidí a společenských skupin vedoucí k hlubokému rozdělení společnosti.
 • Je nepřípustné, aby vláda demokratického státu opakovaně a hrubě porušovala ústavní pořádek a ochromovala politický, společenský a ekonomický život země formou nezákonných „opatření“, které soudy vzápětí ruší.
 • Je nepřípustné, aby demokratická vláda flagrantně ignorovala lidská práva a svobody, lidskou důstojnost a rovnost občanů před zákonem a aby udržovala porušování Listiny základních lidských práv a svobod zastrašováním občanů.
 • Ignorance státu vůči lidské důstojnosti, občanským svobodám a ústavnímu pořádku vede k aktivizaci pro demokracii nebezpečných politických skupin.
 • Stát nerespektuje nejlepší zájem zdravých dětí a vytváří nátlak na jejich očkování, přestože nebylo prokázáno, že by přínosy očkování převažovaly nad riziky.
 • Je mravně a společensky neospravedlnitelné podporovat a vytvářet prostředí pro rozdělování a šikanu dětí a dospívajících.

Třetí požadavek petice zdůvodňujeme mj. takto:

 • Vláda dosud šířila jednostranné a manipulativní informace. Ve veřejném prostoru zcela převládají propagační, zavádějící a neetické kampaně, jejichž jediným výsledkem je šíření strachu. Manipulace k prosazení politických rozhodnutí pod nátlakem je v demokratické společnosti nepřípustná.
 • Hlavní média, dokonce ani veřejnoprávní, neposkytují prostor pro vyváženou odbornou a společenskou diskusi, dlouhodobě v nich zcela převládá vládní dogma nepřipouštějící oponenturu.
 • Ve veřejném prostoru téměř chybí diskuse o zásadních dopadech vládních „opatření“ na společnost – o psychické zátěži, vlivu na vývoj dětí, na vzdělávání, zanedbanou zdravotní péči, ekonomiku či rozdělování společnosti.
 • Jsme svědky mimořádné dehonestace odborných a názorových oponentů, kteří zastávají jiné než oficiální stanovisko státu.
 • Cenzura ve veřejnoprávních a dalších hlavních médiích vede k přelévání nevládních informací a diskusí do médií, která s demokratickou kulturou nemají nic společného, a k další polarizaci společnosti.

Vážení oslovení ústavní činitelé, žádáme Vás, abyste se osobně zasadili o vrácení medicíny tam, kam patří – k individualizovanému přístupu k pacientovi, založeném na vědeckém poznání, zkušenosti, empatii lékaře a právu pacienta rozhodovat o svém zdraví. Budeme-li dostatečně podporovat prevenci a celkové zdraví populace, budeme mít zdravou a silnou společnost. Podpora zdraví by měla být základním veřejným a politickým cílem.

Žádáme Vás, abyste se zasadili o názorovou pluralitu, vyváženou informovanost, respekt k důstojnosti člověka a jeho základním právům a svobodám. Jen tak vrátíme do společnosti zdraví, důvěru, slušnost, toleranci, respekt a naději na dobré zvládnutí situace. Děkujeme Vám.

Petiční výbor

MUDr. Jana Gandalovičová, Kardiolog, trvale bytem Dittrichova 25, Praha 2, 120 00, oprávněná jednat jménem petičního výboru

MUDr. Mgr. Jan Brodníček, Praktický lékař, pneumolog

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., Imunolog

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Klinický mikrobiolog a virolog

Mgr. Kamila Hronová, Psycholog

MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSC., Epidemiolog, vakcinolog

MUDr. Emil Berta, Ph.D., Anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče

PhDr. Daniel Štach, Psycholog

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., Advokát a rozhodce, pro ČLK přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání zdravotní právo

logo